Nel Museo del Grano e della civiltà contadina siciliana i ricordi di quannu picciutteddu iva ‘ncampagna ad aiutari a me patri (Testo in dialetto siciliano)

di Nicolò Perniciaro

L’autra vutazza, mi vinni ntesta di iri a Campafilici, pigghiai a machina, partii di Menzijusu, arrivatu o Passu Favara appi a deviari, pi a trazzera chi va a Guddemi, picchì cchiù avantuliddu franau a strata e pi livari u periculu, a chiueru. Appi a fari un pezzu di trazzera, tutta fossa fossa, arrivai finu o partituri, e poi pigghiai a strata chi porta a Campafilici. Appena arrivai a Biviratura Conca, mi firmai, mi fici una bedda bivuta d’acqua, e proseguii pi Campafilici, subitu dopu u monumentu di caduti, scinnennu a sinistra, viu di luntanu l’architetto Domenico Gambino, pi mia l’amico Mimmo, fermu davanti a so casa, mi firmai di scattu, posteggiai a machina, e scinnii, mentri u salutaia, mi eru l’occhi ntà tabella appizzata vicinu a porta da so casa “Museo del Grano e della civiltà contadina siciliana” e subitu ci dissi : “ nun mi diri ca” …iddu mi arrispunniu. “Sì, è propriu accussì da dintra c’è nzoccu pensi tu”. Io replicai “Figghiu di bona matri…u dicisti e u facisti… bonu facisti… ci vulia… po essiri mai, ca ntò paisi comu Campafilici, unni ci sunnu i feura di terri siminati a lavuri, nun c’era nuddu ca finu ad ora avissi pinsatu di fari un museu, unni si putissiru vidiri e fari capiri… comu si travagghiava campagna una vota… avissi u piaciri di visitallu”, iddu mi arrispunniu: “ u piaciri è tuttu miu… nun ti spiegu nenti… picchi sacciu ca tu si un preessuri di viddanaria”, io scoppiai a ridiri e ci dissi: “accuminciamu … fammi strata.. a fini, si permetti… esprimu un miu giudiziu”. Appena trasivi, chiddu chi mi lassau alluccutu, fu du cannistru chinu di mazzi di spichi, e subitu… pinsavi a chiddi povireddi, ca pi campari, ivanu a cogghiri i spichi ammitati. Chiù avantuliddu, c’eranu un saccu di armiggi: a fauci, i canneddi di canna, u runcuni, u rincigghiu, u picu, u zappuni u sidduni, a vardedda, l’accetta cu l’accettola, l’ancinu, lancinedda , u rutuni… Vidennu tutti sti armiggi dissi a Mimmu: “ è bonu ca tu u sai, …ca quantu mituti mi potti fari io cu a fauci… nun si ponnu cuntari… pin un mi tagghiari i dita, mi nfilava, i tri dita da manu manca, u mignulu, u mediu e l’indici, intra sti canneddi di canna, accussì m’arriparava di cocchi fauciata, poi, mi mittiva stù pettorali di lona, accussi, quannnu mitiva e faciva u ermitu, nun m’arrascava a panza, … u vidi sti dui puisera di lona, chisti mi mittiva nté vrazza, pi proteggimi du pizzu da fauci, ca mi putiva sfardari i puisa” . Guardannu bonu, vitti un cappeddu di pagghia e dissi a Mimmu: “senza stu cappeddu, era difficili metiri, ma tu t’immagini…ca…si mitiva ntà l’ura du cauru…ntò piccu du suli… senza stu cappeddu ntesta…squagghiaia u ciriveddu, però, prima di mettimi u cappeddu, pigghiava un beddu muccaturi, mu mittia ntesta e ncapu ci mittia u cappeddu, accussi u muccaturi m’asciucava u sururi chi sculava ntà frunti”. Ntò na gnuni da stanza c’era: a pala, ca sirviva pi paliari u frummentu, u crivu pi cernulu, cchiù avantuliddu, ntò n’angulu, c’eranu: u tumminu, u menzu tumminu, u quartu e u rasaturi. “Ti dicu una cosa, Mimmu: u vidi sta visazza e sti sacca di lona, quannu si finiva di annittari u frummentu, si pigghiava u tumminu, si inchiva , si rasava cu rasaturi e poi si nzaccava da intra, a cosa cchiù difficili pi nuatri picciutteddi era liari a visazza”. Taliannu bonu, vitti u bummuru e ancora dissi: “stu bummuru, avia essiri sempri chinu di acqua, e stari all’ummira, sutta una manata di frasca vagnata, pi l’acqua stari tutta a iurnata frisca”. Continuannu a caminari, trasivi ntà nautra stanza, ch’era dedicata all’aratura, c’era l’aratu, u valanzolu, u varduneddu, a coffa era appizzata ntò muru. Subitu mi ricurdai a quannu, ntè primi di ottuviru iva campagna a truvari a me patri, mentri lavurava i terri, nun si sintiva mancu una musca, c’era un silenziu … ca faciva mprissioni, ogni tanti sintiva a me patri chi diciva: “Tanavoto cà, vasciu ccà… auto cà” al massimu si putiva sentiri cocchi cani ca abbaiva. Mentri lavurava, me patri, tiniva ntò na manu u manicu di l’aratu e ntà l’autra a rauscia,. A rauscia ci sirviva pi puliziari l’aratu e pi dari, ogni tantu, zuttati a mula. A rauscia, da un latu avia un u pezzu di ferru (rauscia) a forma di rasola, e dall’autru latu, un pezzu di corda, ca sirviva pi zotta. A stanza cchiù navanti era dedicata a casa du viddanu, mmenzu a casa c’era u peri bracera cu a bracera e ncapu c’era u circu di lignu, appuiatu nto muru c’era u palittuni a scupa pi puliziari u furnu, a maidda u scannaturi, l’arbitriu pi fari a pasta, a statia cu rumanu pi pisari u frummentu, a ncirata, a scala di lignu a virica pi cogghiri l’alivi e i mennuli, u panaru, a giarra pi l’ogghiu e u carrateddu cu vinu. Di l’autru latu c’eranu i pignati di ramu, u qararuni a fascedda di ricotta di iuncu. Ntà nautra stanza c’eranu i quatri da Madonna du Signuri e di autri Santi, all’urtimu c’era un angulu dedicatu a Mike Bongiornu, originariu di Campafilici.
Appena finivi di vidiri tuttu sti cosi…sti armiggi, mi stavanu spuntannu i lacrimi… mi fannu ricordari a quannu eru picciutteddu e iva campagna ad aiutari a bonarma di me patri. Complimenti Domenico Gambino ca riniscisti a fari un veru museu du travagghiu campagnolu.

Campofelice di Fitalia, 2 luglio 2016